PL
GB
RU
Prometgas
 
Inertyzacja azotem

Jedną z bardzo skutecznych metod zapobiegania powstawaniu wubuchu / pożaru jest profilaktyka przeciwpożarowa poprzez inertyzację (redukcję zawartości tlenu) gazem obojętnym jakim jest azot.


Inertyzacja jest to częściowe lub całkowite zastępowanie powietrza lub palnej atmosfery przez obojętny gaz. Jest to bardzo skuteczna metoda zapobiegania wybuchom / pożarom i jest rozważana np. wtedy , gdy ryzyko wybuchowe lub pożarowe nie może być wyeliminowane przez inne środki.

Rys. 1. Trójkąt spalania, koncepcja ochrony przed pożarem poprzez redukcję tlenu

Generatory azotu (wytwornice azotu) oferowane przez naszą firmę są źródłem nieskończonej ilości środka inertyzującego/gaszącego jakim jest azot, w miejscu jego bezpośredniego zapotrzebowania, a nasz zespół ma bogate doświadczenie w opracowaniu technologii inertyzacji.


Zgodnie z dyrektywą 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r., dotyczącą urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: „... 1.0.1. Zasady zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego — przede wszystkim, o ile to możliwe, zapobiec powstaniu przestrzeni zagrożonych wybuchem, powodowanym przez same urządzenia i systemy ochronne,
— zapobiec powstaniu zapłonu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, uwzględniając charakter każdego źródła zapłonu, elektrycznego lub nieelektrycznego ...”

Należy poszukiwać odpowiednich metod służących do zapobiegania powstawania wybuchu/pożaru a nie ponosić skutki już powstałego pożaru.

System zabezpieczenia poprzez inertyzację azotem składa się zasadniczo z czterech podstawowych części:

 • Źródła azotu (generatora azotu).
 • Instalacji rozprowadzająca azot.
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Systemu sterowania.

Przykłady zastosowania inertyzacji / systemów zabezpieczenia azotem:

 • przemysł górniczy (inertyzacja zrobów, gaszenie pożarów, profilaktyka itd.)

 • zabezpieczenie silosów,

 • zabezpieczenie zbiorników z paliwem lub innymi materiałami (tworzenie poduszek azotowych "nitrogen blanketing"),
 • transport pneumatyczny w atmosferze azotu,

 • zabezpieczenie stacji transformatorowych,
 • przedmuchiwanie rurociągów i zbiorników azotem,
 • zabezpieczenie przed pożarem / wybuchem w procesie technologicznym.

 GALERIA >>>    

 
Zaufali nam

 
Kontakt
tel.png +48 71 351-22-47
fax.png +48 71 351-36-19
mail.jpg biuro@pmgpl.com.pl